ورزش های صبحگاهی در خانه روشی عالی برای سرحال شدن است و این تمرینات به مدت چند دقیقه به تقویت بدن شا در طول روز کمک می کند.