تمرینات بتل روپ نکته کلیدی در تمرینات سریع و موثر بتل روپ این است که حداکثر انرژی را در تلاش های مکرر و کوتاه انجام دهید.