قیمت اندازه و تمرینات بتل روپ

تمرینات بتل روپ نکته کلیدی در تمرینات سریع و موثر بتل روپ این است که حداکثر انرژی را در تلاش های مکرر و کوتاه انجام دهید.

ورزش در خانه برای لاغری بازو

ورزش در خانه برای لاغری بازو – ورزش در خانه برای حجم بازو با ورزشی که فقط یک ناحیه را هدف قرار می دهد ، نمی توانید چربی را از ناحیه خاصی از بدن بسوزانید.